Stadgar

§ 1

 • Intresseföreningens uppgift är att tillvarata Gagnefs möjligheter att utvecklas och bli en livskraftig och ännu trivsammare ort.
 • Föreningen skall uppmuntra företagsamhet, engagera sig för nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande.
 • Föreningen skall stödja värdefulla och berikande aktiviteter och kan även stå som anordnare.
 • Intresseföreningen skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället – näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.
 • Föreningen kan också fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.
 • Föreningen skall verka för en ökad marknadsföring av Gagnef.
 • Intresseföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning.

§ 2

Såväl företag som föreningar och enskilda kan bli medlemmar mot årsavgift, som fastställs vid årsmötet varje år. Medlemmar har förslags- yttrande- och rösträtt i föreningen.

 

§ 3

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall vara avslutade och redovisade senast 15 februari påföljande år. Revisorernas granskning skall vara avslutad senast 15 mars samma år.

 

§ 4

Föreningens årsmöte hålls senast 15 mars. Styrelsen kan anordna allmänna möten vid behov.

Rösträtt vid dessa möten har medlem, som erlagt årsavgift för innevarande år. Beslut vid allmänt möte fattas med enkel majoritet, med undantag för de frågor där enligt dessa stadgar kvalificerad majoritet erfordras. Vid möte tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

 

§ 5

 • Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt minst fyra ledamöter och två suppleanter.
 • Ordförande väljs på årsmöte för tiden till nästa årsmöte.
 • Styrelseledamot väljs på två år. Ledamöterna väljs växelvis med minst två ledamöter vid varje årsmöte.
 • Suppleanter väljs för ett år.Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 • Två revisorer väljs på två år, växelvis.
 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 6

Styrelsen är beslutsmässig då tre ledamöter, eller ledamöter och suppleanter är närvarande. Suppleant skall underrättas om styrelsesammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har inte rösträtt vid styrelsesammanträde.

 

§ 7

Styrelsen har rätt att tillsätta tillfälliga kommittéer och utse personer för speciella uppgifter.

§ 8

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Föredragning av styrelsens årsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av
  a) ordförande
  b) styrelseledamöter
  c) suppleanter
 8. Val av revisor (er)
 9. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande
 10. Fastställande av medlemsavgiften
 11. Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet

 

§ 9

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. För beslutets giltighet erfordras 2/3 majoritet av det vid vardera mötet representerade röstetalet. Förslag till ändring av stadgarna kan göras av medlem eller styrelsen.

§ 10

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två av varandra följande årsmöten och på ett av styrelsen framlagt förslag. För beslutets giltighet erfordras minst 2/3 majoritet av det vid vardera årsmötet representerade röstetalet. Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet om disposition av befintliga tillgångar.